Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE
 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Aanbiedingen en overeenkomsten
 5. Producten
 6. Betalingen
 7. Levertijd
 8. Aflevering
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Herroepingsrecht
 11. Garantie
 12. Geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1 – DEFINTIIES  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: They & Me B.V. (hierna: They & Me), die als verkoper/opdrachtnemer met de afnemer een overeenkomst aangaat of aan wil gaan;
 • Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Consument: de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aflevering: de feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen product(en);
 • Op maat gemaakt: producten, die volgens specificaties van de afnemer worden vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer;
 • Voorraad: producten die They & Me op voorraad heeft en geprefabriceerd zijn;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument/afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 • Afnemer: de zakelijke afnemer en/of de consument
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten voor verkoop (op afstand) van producten.

Artikel 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam: They & Me b.v. handelend onder de naam They & Me

Bezoekadres: Daalseweg 205, 6521 GH Nijmegen

Telefoonnummer: +31627187297

E-mailadres: info@theyandme.com

Btw-nummer: NL863858259B01

KvK-nummer: 86091026

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn, exclusief van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle-, overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer met betrekking tot de door ondernemer aangeboden producten. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

3.2 Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer ter beschikking gesteld, dan wel langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

3.3 Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval indien mogelijk vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 4 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

4.1 Het aanbod en/of de prijsopgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Eventuele kennelijke vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van de ondernemer, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van de ondernemer zijn niet bindend.

4.2 De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Bij het aangaan van de overeenkomst (op afstand) dient de afnemer de voor het juist uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens op te geven. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

4.4 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de afnemer en de ondernemer zijn overeengekomen. De afnemer kan het bestelde product binnen 12 uur na ontvangst van de bevestiging schriftelijk wijzigen. De ondernemer is bevoegd een dergelijk verzoek te weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

4.5 Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de prijzen dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de verkoopprijs schriftelijk tussen de afnemer en de ondernemer te worden overeengekomen.

4.6 De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, zoals vervoerders/resellers. Alle rechten en aanspraken, zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ondernemer worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van de door de ondernemer ingeschakelde derden.

Artikel 5 – PRODUCTEN

5.1 De ondernemer verkoopt producten (zoals onder andere eetkamerstoelen, eettafels, banken, accessoires) via de webshop van de ondernemer, per e-mail, per telefoon en in de fysieke winkel van de ondernemer in Nijmegen.

5.2 Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie, maar bieden een voldoende gedetailleerde beschrijving om een goede beoordeling door de afnemer mogelijk te maken. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

5.3 De meeste producten worden op maat gemaakt en kunnen daarom van elkaar verschillen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van de aangeboden specificaties/foto’s van het product.   

Artikel 6 – BETALINGEN  

6.1 Betalingen dienen te gescheiden in euro’s. De (totale) prijs inclusief btw van de producten staat op de webshop van de ondernemer en in de fysieke showroom aangegeven. Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is wordt de prijs van het product niet verhoogd, tenzij als gevolg van een verandering in btw-tarieven of indien anders is overeengekomen.

6.2 De afnemer dient een aanbetaling ter hoogte van minimaal 10% van het totale orderbedrag inclusief btw te voldoen. Producten uit voorraad dienen geheel vooraf betaald te worden. Wanneer de overeenkomst op afstand tot stand komt, dient de afnemer de aanbetaling per bankoverschrijving over te maken. Wanneer de overeenkomst in de showroom tot stand komt, dient de afnemer de aanbetaling bij ons direct te pinnen. Het resterende bedrag dient de afnemer voorafgaand aan de aflevering per bank over te maken. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.3 In de webshop van de ondernemer kan betaald worden met iDEAL, creditcard, Paypal en Bancontact.

6.4 Ingeval de ondernemer ter uitvoering van de overeenkomst in de aflevering gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. In dat geval ontvangt de afnemer dan ook een deelfactuur.

6.5 Als de zakelijke afnemer niet tijdig en volledig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De zakelijk ondernemer is alsdan wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit verschuldigd. De ondernemer is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen.

6.6 Als de consument niet tijd en volledig betaalt, wordt hij door de ondernemer op de late betaling gewezen en hem een termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling dan alsnog uit, dan is de consument tevens de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,=. De ondernemer is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen.

Artikel 7 – LEVERTIJD

7.1 De ondernemer vermeldt een vermoedelijke levertijd. Vermoedelijke levertijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Indien de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald is de afnemer verplicht om de ondernemer nog een extra mogelijkheid te geven tot levering. De termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand.

7.3 Bij het overschrijden van de extra termijn mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomt ontbinden.

7.4  Bij het overschrijden van de extra levertijd met een zakelijke afnemer is de ondernemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. Bij het overschrijden van de extra levertijd met een consument, moet de ondernemer de ontvangen betalingen restitueren, tenzij de partijen een andere (lever)afspraak maakt.

7.5 Indien de afnemer een aflevering weigert, kan de ondernemer daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen, met uitzondering als het geleverde product ondeugdelijk is.

Artikel 8 – AFLEVERING

8.1 De afnemer is verplicht om ervoor te zorgen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Als plaats van levering geldt het door de afnemer opgegeven adres. Als een product niet door de deur/ het raam kan, komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening en risico van de afnemer.

8.2 Indien de plaats waar de aflevering plaatsvindt op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat ook voor rekening en risico van de afnemer.

8.3 De afnemer dient de ondernemer te informeren over bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een verhuislift noodzakelijk maken. De kosten en het risico van het gebruiken van bijzondere hulpmiddelen, zoals een verhuislift komen voor rekening van de afnemer/consument.  Indien de afnemer deze informatie niet voorafgaand aan de aflevering heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

8.4 Indien bij de aflevering de aflevering wordt vertraagd door omstandigheden omschreven in dit artikel, is de afnemer hiervoor verantwoordelijk. De schade, waaronder extra bezorg-transport-opslagkosten, zijn voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De geleverde zaken blijven het eigendom van de ondernemer totdat de afnemer aan al zijn (betalings)verplichtingen aan de ondernemer heeft voldaan.

9.2 De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

Artikel 10 – HERROEPINGSRECHT

10.1 Als de consument een voorraadartikel via de webshop besteld heeft, mag hij het product binnen 14 dagen, nadat de consument het product ontvangen heeft, zonder opgave van redenen terugsturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Als de aflevering van een product bestaat uit verschillende deelleveringen vangt de bedenktermijn aan op de dag nadat de laatste deellevering is ontvangen. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de bedenktermijn kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan de consument doen door het bijgevoegde modelformulier voor herroeping volledig ingevuld te sturen naar info@theyandme.com of dit op andere ondubbelzinnige wijze te sturen naar info@theyandme.com. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Nadat de consument de bevestiging van de ondernemer heeft ontvangen, moet hij het product binnen 14 dagen opsturen. De kosten voor het retourneren komen voor de rekening van de consument. Als de ondernemer het geretourneerde product heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de consument. Het product dient geretourneerd te worden in de originele en niet-beschadigde verpakking. Bovenstaand geldt alleen voor voorraadartikelen.

10.2 Producten die op maat gemaakt worden voor de consument en daardoor op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden vervaardigd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De volgende producten vallen daaronder: eettafels, bijzettafels, salontafels, eetkamerstoelen, barkrukken, fauteuils, banken, kussens, kasten en accessoires.

Artikel 11 – GARANTIE  

11.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Een door de ondernemer, de fabrikant of de importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten of vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat de ondernemer voor een periode van 1 jaar (12 maanden) na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde producten. Dit moment gaat in vanaf de dag dat de producten bij de afnemer bezorgd zijn. Indien een afwijkend en schriftelijk garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

11.3 De afnemer moet de ondernemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van dat product of een onderdeel daarvan. Dit wordt beoordeeld door de ondernemer.

11.4 Er wordt geen kosteloos herstel verleend als gebreken het gevolg zijn van:

 • Slijtage
 • Het niet of onjuist uitvoeren van het onderhoud aan het product
 • Wijziging of reparatie door derden
 • (de)montage


11.5 Er wordt geen kosteloos herstel verleend op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van aflevering (bijvoorbeeld een showroomartikel) en het werken van hout.

11.6 Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie, hout is een natuurproduct welke kan gaan werken. Het door de ondernemer gebruikte hout is gezaagd en gedroogd waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Het hout zal minimaal werken als de luchtvochtigheid in de ruimte waar het product staat redelijk stabiel blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate waarin het houten blad kan gaan werken. Op houten onderdelen geeft de ondernemer uitsluitend garantie op productiefouten, op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken. De luchtvochtigheid in een ruimte kan gemeten worden door een hygrometer.

11.7 Voor zover de ondernemer aan afnemer producten onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van de ondernemer voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik/beheer van die zaken, of het gevolg zijn van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld waterschade, stormschade of brandschade. Indien afnemer een beroep doet op een eventuele overeengekomen extra garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft de ondernemer het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij afnemer in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven. Als garantiebewijs geldt de factuur. 

Artikel 12 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit de overeenkomst zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

12.3 Slagen de afnemer en de ondernemer er niet in om tot een oplossing komen, dan dienen geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit de overeenkomst exclusief te worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.